Tarkistuta palosammutimesi meillä

Olemme valtuutettu sammutinhuolto kumppanisi.

Uutiset

11.01.2024
Tarkistuta palosammutimesi meillä

Käsisammutin pitää tarkastaa vähintään vuoden väliajoin, jos sammutin on säilytettäessä alttiina esimerkiksi kosteudelle, tärinälle, lämpötilojen vaihtelulle tai pakkaselle
kahden vuoden väliajoin, jos käsisammutinta säilytetään kuivissa ja tasalämpöisissä sisätiloissa.
Ensimmäisen tarkastuksen ajankohta määräytyy käsisammuttimen valmistusajankohdan perusteella. Säiliö on voitu valmistaa tätä aikaisemmin, mutta ratkaisevaa on säiliön ensimmäisen täytön ajankohta. Jos käsisammuttimen valmistusaika on ilmoitettu vuoden tarkkuudella, käsisammuttimen valmistusajaksi oletetaan ko. vuoden tammikuun loppu

Meillä voit tarkistaa palosammutimesi kunnon. Tule tarkistamaan että palosammuttimesi on lainvoimainen. Nestesammuttimien enim­mäis­huolto­väli on 5 vuotta. Muiden käsi­sammuttimien enimmäis­huolto­väli on 10 vuotta. Ensim­mäisen sammutin­huollon ajan­kohta mää­räytyy käsi­sammut­timen valmistus­ajan­kohdan mu­kaan. Käsi­sammutin on huollet­tava myös aina jokai­sen käyttö­kerran jälkeen. Sam­mutin­huolto on teh­tävä silloin, kun tarkas­tus antaa sii­hen aihetta, kuiten­kin vähin­tään val­mistajan tai maahan­tuojan ohjeis­sa maini­tuin huolto­välein.